Σκοποί του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια

Το κοινωφελές Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια είναι αφοσιωμένο στο όραμα του ιδρυτή του Γεωργίου Καρέλια και λειτουργεί με ακεραιότητα και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο, επιτελώντας το έργο του με διαρκή προσπάθεια για την βέλτιστη υλοποίηση των σκοπών του οι οποίοι είναι:

  • χορήγηση ενισχύσεων και επιχορήγηση μελετών, ερευνών, αναλύσεων, προτάσεων, εκδόσεων, προγραμμάτων και δράσεων, φυσικών ή νομικών προσώπων, του ελληνικού κράτους και των πάσης φύσεως φορέων, για την επίλυση οικονομικών προβλημάτων και την πρόοδο της εθνικής μας οικονομίας
  • χορήγηση ενισχύσεων φυσικών ή νομικών προσώπων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ασχολούνται συστηματικά με μελέτες επί οικονομικών θεμάτων γενικότερα, και ειδικότερα με τις σχέσεις μεταξύ του Κράτους και της Ελληνικής Βιομηχανίας
  • χορήγηση υποτροφιών σε ελληνικής ιθαγένειας πτυχιούχους ελληνικών ή αλλοδαπών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στον τομέα της Οικονομικής επιστήμης, πτυχιούχους Πολυτεχνείου ή Πανεπιστημιακών Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής, για την παρακολούθηση μεταπτυχιακών- διδακτορικών προγραμμάτων οικονομικής επιστήμης
  • οργάνωση ή και επιχορήγηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, παρουσιάσεων, διαλέξεων και εκδόσεων για την ανάπτυξη, προώθηση και προβολή του πολιτισμού, των γραμμάτων και των τεχνών και την προβολή της χώρας διεθνώς, επιχορήγηση αρχαιολογικών ανασκαφών εντός του νομού Μεσσηνίας και ενίσχυση φυσικών/νομικών προσώπων ευρέως αναγνωρισμένης αξίας με ίδιους ή και παρεμφερείς σκοπούς
  • χορήγηση ενίσχυσης φυσικών και νομικών προσώπων, ευρέως αναγνωρισμένης αξίας, για τη διάσωση, διάδοση και προβολή της ελληνικής λαϊκής παράδοσης και κληρονομιάς, όπως λαογραφικά μουσεία, λαογραφικές συλλογές, λαογραφικές εκθέσεις και λαογραφικοί σύλλογοι / σωματεία
  • χορήγηση ενίσχυσης για φιλανθρωπική δράση φυσικών προσώπων ή πληθυσμιακών ομάδων που έχουν ανάγκη και νομικών προσώπων του ελληνικού κράτους και φορέων του που αναπτύσσουν παρόμοια δράση