Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βικτωρία Γ. Καρέλια

 

ΜΕΛΗ

Ανδρέας Γ. Καρέλιας
Ευστάθιος Γ. Καρέλιας
Ευγενία Π. Κυριαζή
Σταυρούλα Α. Πετούνη