Κοινωνική Ενίσχυση

«…Nα μπορείς να προσφέρεις κάτι στο κοινωνικό σύνολο, χωρίς να εισπράξεις προσωπικά. Δίνεις κάτι για το καλό όλων…»

Η ευαισθησία στις ανάγκες κάποιων συνανθρώπων μας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας του Ιδρύματός μας.