Αίτηση Υλικής / Οικονομικής Ενίσχυσης Φυσικών Προσώπων

Πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων υλικής / οικονομικής ενίσχυσης

Για την επίτευξη της έγκαιρης ανταπόκρισης των ενδιαφερομένων, της πληρότητας των αιτήσεων και της εγκυρότητας των συνοδευτικών δικαιολογητικών τους, καθώς και για τον βέλτιστο προγραμματισμό της διάθεσης των οικονομικών πόρων του Ιδρύματος, το διάστημα και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών ανά τομέα ορίζονται από το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια ως ακολούθως:

 

Η Αίτηση Υλικής / Οικονομικής Ενίσχυσης Φυσικών Προσώπων αφορά τους τομείς:

Οικονομία*

Πολιτισμός, Γράμματα και Τέχνες

Ελληνική Λαϊκή Παράδοση και Κληρονομιά

Κοινωνική Ενίσχυση**

 

* Μελέτες, έρευνα, εκδόσεις, προγράμματα για την επίλυση οικονομικών προβλημάτων και την πρόοδο της εθνικής οικονομίας.

** Αφορά την παροχή Υλικής / Οικονομικής ενίσχυσης σε φυσικά πρόσωπα ή και πληθυσμιακές ομάδες που έχουν ανάγκη υποστήριξης

 
H συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια θα σας ενημερώσει για το εάν θα πρέπει ή όχι, να υποβάλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται στην Αίτηση Χορήγησης Υλικής / Οικονομικής Ενίσχυσης Φυσικών Προσώπων.

Στην περίπτωση που σας ζητηθεί από το Ίδρυμα να υποβάλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται στην Αίτηση Χορήγησης Υλικής / Οικονομικής Ενίσχυσης Φυσικών Προσώπων, η υποβολή αυτών γίνεται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή και με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής έως τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία της γνωστοποίησης προς τον υποψήφιο της απαίτησης των δικαιολογητικών, εκτός εάν το Ίδρυμα ορίσει άλλο χρονικό διάστημα.

H υποβολή τυχόν πρόσθετων δικαιολογητικών, που θα ζητηθούν από το Ίδρυμα κατά τη διάρκεια της εξέτασης των αιτήσεων, γίνεται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή και με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής έως τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία της γνωστοποίησης προς τον υποψήφιο της απαίτησης των δικαιολογητικών, εκτός εάν το Ίδρυμα ορίσει άλλο χρονικό διάστημα.

Το Ίδρυμα δεν εξετάζει νέα αίτηση υλικής / οικονομικής ενίσχυσης από τα ίδια φυσικά πρόσωπα, για τον ίδιο ή διαφορετικό σκοπό, παρά μετά την πάροδο ενός πλήρους ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία της τελευταίας τους αίτησης.

Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια και καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενισχύσεων καθώς και τις διαδικασίες συμπλήρωσης και υποβολής των σχετικών αιτήσεων.

Για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις ή για παροχή βοήθειας κατά τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησής σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Ιδρύματος και την κα Μαργαρίτα Γραμμένου τις ακόλουθες μέρες και ώρες:

Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-15:00
Τηλ.: (+0030) 210 3318074
Φαξ: (+0030) 210 3318075
Email: info@kareliafoundation.org.gr

 

Όλοι οι αιτούντες λαμβάνουν απάντηση στο αίτημά τους ηλεκτρονικά, εντός τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του.

 

Μετάβαση στην αίτηση