Ημερίδα με θέμα την Περιφερειακή Ανάπτυξη και Βιομηχανία στην Ελλάδα 2004-2010

Το Σάββατο 19 Μαρτίου 2005 πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας η πρώτη ημερίδα του Ιδρύματος Καρέλια, στο πλαίσιο των στόχων που έχουν τεθεί από την ίδρυσή του και που αφορούν στην προαγωγή και εξέλιξη της οικονομικής σκέψης στην Ελλάδα. Οι σχέσεις κράτους και βιομηχανίας είναι κυρίαρχος τομέας στη δραστηριότητα του Ιδρύματος, με ένα εκ των βασικών θεμάτων αυτό της περιφερειακής ανάπτυξης.

Η εκδήλωση αυτή φιλοξένησε διακεκριμένους ομιλητές, εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας και της ευρύτερης περιφέρειας της Πελοποννήσου. Βασίστηκε, δε, στη σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών, που υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος.

Ο κλάδος της βιομηχανίας στη χώρα μας δέχεται νέες προκλήσεις ανάπτυξης και αναδιοργάνωσης. Η πρόσφατη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ένταξη δέκα νέων κρατών μελών διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον στην Ελλάδα για επενδύνσεις και νέες θέσεις εργασίας.

Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, που αποτελείται από καταξιωμένους καθηγητές και ερευνητές με μακροχρόνια εμπειρία σε διεθνή και ελληνικά θέματα του κλάδου βιομηχανίας και περιφερειακής ανάπτυξης, διερευνά τις δομές και τα πρότυπα περιφερειακής ανάπτυξης, την περιφερειακή διάρθρωση και τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης στις γεωγραφικές περιφέρειες της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.