Αίτηση Υποτροφίας

Πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων υποτροφιών

Για την επίτευξη της έγκαιρης ανταπόκρισης των ενδιαφερομένων, της πληρότητας των αιτήσεων και της εγκυρότητας των συνοδευτικών δικαιολογητικών τους, καθώς και για τον βέλτιστο προγραμματισμό της διάθεσης των οικονομικών πόρων του Ιδρύματος, το διάστημα και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών, ανά τομέα, ορίζονται από το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια ως ακολούθως:

Αίτηση Χορήγησης Υποτροφίας Μεταπτυχιακών Σπουδών

Oι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στην προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2024/2025, που έχει δημοσιευθεί στον τύπο και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια.

Η συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της την 30η Ιουνίου του τρέχοντος έτους.

Η υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, που ορίζονται στην Αίτηση Χορήγησης Υποτροφίας Μεταπτυχιακών Σπουδών, γίνεται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής την 31η Ιουλίου του τρέχοντος έτους.

H υποβολή τυχόν πρόσθετων δικαιολογητικών, που θα ζητηθούν από το Ίδρυμα κατά τη διάρκεια της εξέτασης των αιτήσεων, γίνεται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή και με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής έως τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία της γνωστοποίησης προς τον υποψήφιο της απαίτησης των δικαιολογητικών, εκτός εάν το Ίδρυμα ορίσει άλλο χρονικό διάστημα.

Το Ίδρυμα δεν εξετάζει νέα αίτηση χορήγησης υποτροφίας μεταπτυχιακών σπουδών από τον ίδιο υποψήφιο και για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις δεν έγιναν δεκτές, μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση για επόμενα ακαδημαϊκά έτη.

Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια και καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών καθώς και τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της σχετικής αίτησης.

Για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις ή για παροχή βοήθειας κατά τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησής σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Ιδρύματος και την κα. Μαργαρίτα Γραμμένου τις ακόλουθες μέρες και ώρες:
Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-15:00
Τηλ.: (+0030) 210 3318074
Φαξ: (+0030) 210 3318075
Email: info@kareliafoundation.org.gr

 

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου 2024, μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος.

 
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2024/2025 έχει λήξει. Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας!